2016 Yılı Kamu İhale Tebliğ Eşik Değer ve Parasal Limitler

2016 Yılı Kamu İhale Tebliğ Eşik Değer ve Parasal Limitler Kamu İhale Kurumu eşik değer ve parasal limitleri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%5,71) arttırılarak güncelledi.KİK 2016 Yılı Doğrudan Temin Limitleri yayınlandı.Kik doğrudan temin limiti kdv hariç 29 Ocak 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29608 ile yayınlanan Kamu İhale Tebliğ 2016/1 ile yeniden belirlenen limitler:


TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2016/1)

Amaç ve kapsam

Sözleşmeli Öğretmenlik Şartları Yayımlandı


Milli Eğitim Bakanlığınca, "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik", 3 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan MEB müsteşarı, sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili kılavuzun bugün yayınlanacağı bilgisini verdi.

Yönetmelikle, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere MEB'in boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli öğretmenlere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Devlet Memurlarının İzinleri İle İlgili Genelge


FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kamu çalışanlarının izinlerinin iptalini içeren genelgenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, "İlgili mevzuatı uyarınca izin vermeye yetkili amirlerce; kamu çalışanlarına ilgi genelgenin yürürlüğe konuluş amacı dikkate alınarak izin verilebilecektir." ifadesi kullanıldı.

2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İlgili 2016/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Boğaziçi Köprüsü'nün Adı Değiştirildi

Boğaziçi Köprüsü ya da Birinci Köprü, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer alan üç asma köprüden biridir. Köprünün ayakları Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Anadolu Yakası'nda Beylerbeyi semtlerindedir.

İstanbul Boğazı üzerine yapılan ilk köprü olmasına atfen halk arasında Birinci Köprü olarak da adlandırılan Boğaziçi Köprüsü, daha sonra yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsüyle birlikte kentin iki yakası arasında kara ulaşımını sağlar. 20 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanan köprü, 30 Ekim 1973 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıldönümü şerefine devlet töreniyle hizmete açıldı.

İlk OHAL Kararnamesi Uygulandı !


Olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin ilk Kanun Hükmünde Kararname çıktı. 23 Temmuz 2016 Tarihli ve 29779 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kararname'de 35 sağlık kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Kararname'de ayrıca Gözaltı süresi ve tutuklama kararları değiştirildi.

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/667

Devlet Memurlarını Yıllık İzinleri İptal Edildi


Darbe girişimi sonrasında Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımladığı genelgeye göre bütün kamu çalışanlarının tatilleri iptal edildi. Tatilde olan memurların ise en kısa sürede görevlerine dönmelerini istedi. Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırıldı.

18/07/2016 tarihli ve 29774 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Yıllık İzinlerin Kaldırılması ile İlgili 2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi aşağıda verilmiştir.

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu : Yıllık İzinlerin Kaldırılması

GENELGE

2016/16

Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri 1 Temmuzdan İtibaren Zorunu Oldu


İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Haziran 2016 Tarihli ve 29758 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikte yapılan değişiklik ile Kamu kurum ve kuruluşları görevlendirilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı veya diğer sağlık personeli için en geç beş gün içerisinde İSG-KATİP’teki örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir denilmektedir.

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İş Bitirme Belgelerinin 2016 Yılına Ait Değerlendirme (Eskalasyon) Katsayıları


Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2016 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ 9 Nisan 2016 Tarihli ve 29679 Sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. Buna göre 2016 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları yani eskalasyon oranları aşağıda verilmiştir.

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN

MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN

2016 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI

HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri

2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Yayınlandı


Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2016 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 9 Nisan 2016 Tarihli ve 29679 Sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. Buna göre 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dâhil edilerek aşağıda verildiği şekilde belirlenmiştir.

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri

2016 Yılı Yatırım Programı Yayımlandı


Yatırım hedefleri doğrultusunda hazırlanan "2016 Yılı Yatırım Programı"nda proje tutarı 543 milyar lira, 2015 sonu kümülatif harcaması 239 milyar lira, 2015 başlangıç ödeneği 65 milyar lira olan 3 bin 8 proje yer aldı.

Onuncu Kalkınma Planı'nda, 2016-2018 Orta Vadeli Programı'nda ve 2016 Yılı Programı'nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı.
Yatırım projeleri, "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilirken, her proje için proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2015 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2016 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.

Taşeron İşçilerin Kadroya Alınması İle İlgili Son Açıklama


Taşeron işçiler kadroya nasıl alınacak ? Kadroya alınma şartları neler olacak ? Taşeron işçiler kadroya ne zaman alınacak ? Taşeron işçiler kadroda ne kadar ücret alacak ?Tüm bu soruların cevapları için son dakika açıklamasını Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptı.


Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün açıkladığı taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin detayları anlattı. Açıklamasına göre, düzenleme 1 Kasım'dan önce kamu kurumlarında çalışan ve halen çalışmaya devam eden işçileri kapsıyor. 1 Kasım sonrası işe başlayanlar ve SGK sistemine göre emeklilik yaşını geçenler kapsam dışı olacak.

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Mart 2016 Tarihli ve 29655 Sayılı Resmî Gazetede yayınlandı.

KANUN

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU

Kanun No. 6682
Kabul Tarihi: 9/3/2016

BİRİNCİ BÖLÜM

Gider, Gelir, Finansman ve Denge

Gider

MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 560.782.309.000 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 68.938.657.000 Türk lirası,

Danıştay Emsal Karar Aramak İçin Tıklayınız

Danıştay Emsal Karar Aramak İçin Tıklayınız
Danıştaya çeşitli dairelerde verilen emsal kararlara ulaşabilirsiniz.Danıştaya temyiz için göndermiş Bölge İdare Mahkemesi kararları, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi İdari Dava Dosyalarının emsalkararlarını, danıştay kararı sorgulama linkinden ulaşabilirsiniz.;

Emsal Karar Sorgulama,danıştay karar sorgulama,danıştay mahkeme kararı sorgu,danıştay dava metni,

Danıştay Dosya Sorgulama İçin Tıklayınız

Danıştay Dosya Sorgulamak İçin Tıklayınız
Danıştaya temyiz için göndermiş olduğunuz Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi İdari Dava Dosyalarının temyiz durumlarını sorgulamak, temyiz dosyanız hakkında bilgi almak ve Danıştay idari dava temyiz dosyası ile ilgili gerekli tüm işlemleri yapmak için;

Uyap DosyaSorgulama,danıştay dosya sorgulama,danıştay dosya sorgu,danıştay dava sorgulama,dantay dosya sorgulama,dan??tay dosya sorgulama,danıştay dosya,danıştay dosya sorgulaması,danıştay sorgulama,DANIŞTAY,danıştay sorgu

YÖKAkademik Arama Sistemi Devrede


Türk Yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel/akademik faaliyet çıktılarının tek bir noktadan elektronik ortamda erişilebilme imkânının sunulacağı "YÖKAKADEMİK" sistemi basına açık olarak gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile hizmete açıldı.

Yükseköğretim Kurulunda yapılan toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Üyeleri, YÖK Başkan Danışmanları, YÖK Genel Sekreteri ile Özel Kalem Müdürü ve YÖK Bilgi İşlem Dairesi Başkanı katıldı.