Doğrudan Temin Limiti 2016

KİK 2016 Yılı Doğrudan Temin Limitleri yayınlandı.Kik doğrudan temin limiti kdv hariç 29 Ocak 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29608 ile yayınlanan Kamu İhale Tebliğ 2016/1 ile yeniden belirlenen limitler:


TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2016/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2015 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%5,71) arttırılarak güncellenmesidir.
Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesi ile 10/11/2015 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 58 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 7.726.990,-TL (Yedimilyonyediyüzyirmialtıbindokuzyüzdoksan Türk Lirası) 8.168.201,-TL (Sekizmilyonyüzaltmışsekizbinikiyüzbir Türk Lirası),
b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;
1) (a) bendinde belirtilen 923.721,-TL (Dokuzyüzyirmiüçbinyediyüzyirmibir Türk Lirası) 976.465,-TL (Dokuzyüzyetmişaltıbindörtyüzaltmışbeş Türk Lirası),
2) (b) bendinde belirtilen 1.539.538,-TL (Birmilyonbeşyüzotuzdokuzbinbeşyüzotuzsekiz Türk Lirası) 1.627.445,-TL (Birmilyonaltıyüzyirmiyedibindörtyüzkırkbeş Türk Lirası),
3) (c) bendinde belirtilen 33.870.025,-TL (Otuzüçmilyonsekizyüzyetmişbinyirmibeş Türk Lirası) 35.804.003,-TL (Otuzbeşmilyonsekizyüzdörtbinüç Türk Lirası),
c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 100.777,-TL (Yüzbinyediyüzyetmişyedi Türk Lirası) 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası),
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 100.777,-TL (Yüzbinyediyüzyetmişyedi Türk Lirası) 106.531,-TL (Yüzaltıbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası), 201.563,-TL (İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinyediyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası),
3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 201.563,-TL
(İkiyüzbirbinbeşyüzaltmışüç Türk Lirası) 213.072,-TL (İkiyüzonüçbinyetmişiki Türk Lirası), 1.679.772,-TL (Birmilyonaltıyüzyetmişdokuzbinyediyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.775.686,-TL (Birmilyonyediyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksenaltı Türk Lirası),
ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 167.966,-TL (Yüzaltmışyedibindokuzyüzaltmışaltı Türk Lirası) 177.556,-TL (Yüzyetmişyedibinbeşyüzellialtı Türk Lirası),
d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 50.385,-TL (Ellibinüçyüzseksenbeş Türk Lirası) 53.261,-TL (Elliüçbinikiyüzaltmışbir Türk Lirası), 16.786,-TL (Onaltıbinyediyüzseksenaltı Türk Lirası) 17.744,-TL (Onyedibinyediyüzkırkdört Türk Lirası),
e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 335.944,-TL (Üçyüzotuzbeşbindokuzyüzkırkdört Türk Lirası) 355.126,-TL (Üçyüzellibeşbinyüzyirmialtı Türk Lirası),
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 531.800,-TL (Beşyüzotuzbirbinsekizyüz Türk Lirası) 562.165,-TL (Beşyüzaltmışikibinyüzaltmışbeş Türk Lirası), 3.190,-TL (Üçbinyüzdoksan Türk Lirası) 3.372,-TL (Üçbinüçyüzyetmişiki Türk Lirası), 2.127.200,-TL (İkimilyonyüzyirmiyedibinikiyüz Türk Lirası) 2.248.663,-TL (İkimilyonikiyüzkırksekizbinaltıyüzaltmışüç Türk Lirası), 6.381,-TL (Altıbinüçyüzseksenbir Türk Lirası) 6.745,-TL (Altıbinyediyüzkırkbeş Türk Lirası), 15.954.000,-TL (Onbeşmilyondokuzyüzellidörtbin Türk Lirası) 16.864.973,-TL (Onaltımilyonsekizyüzaltmışdörtbindokuzyüzyetmişüç Türk Lirası), 9.572,-TL (Dokuzbinbeşyüzyetmişiki Türk Lirası) 10.118,-TL (Onbinyüzonsekiz Türk Lirası), 12.763,-TL (Onikibinyediyüzaltmışüç Türk Lirası) 13.491,-TL (Onüçbindörtyüzdoksanbir Türk Lirası),
f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 186.445,-TL (Yüzseksenaltıbindörtyüzkırkbeş Türk Lirası) 197.091,-TL (Yüzdoksanyedibindoksanbir Türk Lirası),
olarak güncellenmiştir.
(2) Yukarıda belirtilen eşik değerler ve parasal limitlere ilişkin olarak, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.
Önceki bütçe statüleri

MADDE 4 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.
Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
EK

31.01.2016 TARİHİNE KADAR UYGULANACAK EŞİK DEĞER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLARI (TL) 1.2.2016 İLE 31.01.2017 TARİHİNE KADAR UYULANACAK EŞİK DEĞER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLARI (TL)
EŞİK DEĞER EŞİK DEĞER
8.MADDE
923.721
976.465
1.539.538
1.627.445
33.870.025
35.804.003
PARASAL LİMİTLER VE TUTARLARI PARASAL LİMİTLER VE TUTARLARI
MADDE 3 g
7.726.990
8.168.201
MADDE 13 b
100.777
106.531
201.563
213.072
1.679.772
1.775.686
MADDE 21 f
167.966
177.556
MADDE 22 d
50.385
53.261
16.786
17.744
MADDE 53 j/1
335.944
355.126
MADDE 53 j/2
531.800
562.165
3.190
3.372
2.127.200
2.248.663
6.381
6.745
15.954.000
16.864.000
9.572
10.118
12.763
13.491
MADDE 62/h
186.445
197.091

2016 Yılı Doğrudan Temin Limitleri Yayınlanmadı
2016 Yılı Doğrudan Temin Limitleri henüz yayınlanmadı
30 Ocak 2016 Tarih Resmi Gazetede yayınlana bilir.
Geçmiş yıllarda 2013/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile > Tebliğ İçin Tıklayınız < 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi doğrudan temin limitleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre

1- 2013 Yılı Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 22/d 2013 DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ 44.287,- TL (Kırkdörtbin ikiyüzseksenyedi Türk Lirası)

2- 2013 Yılı diğer idarelerin 22/d 2013 DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ 14.403,- TL (Ondörtbin dörtyüzüç Türk Lirası), 14.755,- TL (Ondörtbin yediyüzellibeş Türk Lirası).

 aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

Kamu İhale Kanunu, Doğrudan Temini; ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlamış; kanunun tartışmalara yol açan doğrudan temin usulü, 4964 Sayılı kanunla bir ihale usulü olmaktan çıkartılarak ilave bentler eklenmiş, gerek kapsam, gerekse uygulama usulü açısından yeniden düzenlenmiştir.
Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde (Değişik:4964/ 15 md.) belirtilen hallerde ihtiyaçların karşılanması hükmü yer almıştır.