Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik


Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Nisan 2016 Tarihli ve 29680 Sayılı Resmî Gazetede yayınlandı. 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikte yapılan değişiklik aşağıda verilmiştir.

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/10/2013 tarihli ve 28790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yurt dışına tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı tıbbi laboratuvarlara aittir. Bu Yönetmelik kapsamında tetkik amacıyla insan kaynaklı biyolojik numunelerin, Türkiye’ye giriş ve çıkışı Bakanlığın onayı ile yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde geçen “31/12/2015” ibareleri “31/12/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.